DESPRE NOI

ANALIZA SWOT

Anul şcolar 2014-2015

 

  1. CURRICULUM
                   Puncte tari           Puncte slabe
–  Respectarea planului cadru;

–  Programe CDS elaborate de cadrele didactice ale şcolii;

–  Existenţa unor scheme orare conform legislaţiei în vigoare;

–  Pregătirea suplimentară a elevilor pentru evaluarea naţională, olimpiade şi concursuri şcolare;

–  Material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumatoare, softuri educaţionale).

–  Folosirea insuficientă  a echipamentelor moderne;

–  Insuficienta implicare a profesorilor în programe şi proiecte interne şi internaţionale;

–  Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor, opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei sau în funcţie de încadrarea profesorilor titulari;

                 Oportunităţi              Ameninţări
–  Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe probleme de CDŞ;

–  Oferta de formare continuă şi perfecţionare în colaborare cu CCD şi Univ. Bucureşti;

–  Insuficienţa diversificare şi adecvare a CDŞ-ului la cerinţele şi solicitările elevilor poate scădea motivaţia pentru învatare precum şi interesul pentru această unitate de invaţământ;

–  Unii dintre elevi provin dintr-un mediu defavorizat;

– Disponibilitate scăzută a unor părinţi pentru problemele propriilor copii, ei refuzând colaborarea cu profesorul psihopedagog.

 

  1. RESURSE UMANE
                       Puncte tari                     Puncte slabe
–  Personal didactic calificat 100%;

–  Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I si II este de 80%;

–  Inscrierea la grade didactice si desfăşurarea de preinspectii si inspectii curente finalizate cu calificativ Foarte bine;

–  Relaţiile interpersonale, in mare parte, profesor – elev, conducere – subalterni, profesori – părinţi, profesori – profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;

–  Există o bună  delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice precum şi o bună coordonare a acestora;

– Existenţa unor cadre didactice care utilizează calculatorul in procesul instructiv-educativ;

– Personal didactic auxiliar calificat;

– Management deficitar la nivelul unor responsabili de catedră.

–  Deficitara participare la cursuri de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice de la şcoală;

– Conservatorismul unor cadre didactice şi rezistenţa la schimbare;

–  Slaba motivare a cadrelor didactice având în vedere salariile mici;

–  Superficialitatea unor cadre didactice suplinitoare;

–  Insuficient personal nedidactic la şcoală (8 îngrijitoare la 720 de elevi).

 

                         Oportunitati                       Amenintari
– Varietatea cursurilor de formare si perfecţionare organizate de CCD, ONG, Universităţi;

–  Intâlniri frecvente cadre didactice – părinţi la nivelul invatamantului prescolar si primar;

 

–  Statutul social uşor marginalizat al cadrelor didactice;

–  Reducerea numărului de elevi şi a nr. de ore pe discipline a determinat existenţa unor catedre netitularizabile, fiind ocupate de suplinitori;

–  Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborarea cu părinţii, perfecţionarea, activităţi extracurriculare, confecţionarea de material didactic, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc);

–  Criza de timp a părinţilor, datorită actualei situaţii economice, reduce participarea familiei în viaţa şcolară, cu implicaţii atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor;

–  Migrarea elevilor spre alte unităţi şcolare.

  1. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE
                         Puncte tari                  Puncte slabe
–  Starea fizica a spatiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;

–  Şcoala beneficiază de spaţii mari, renovate, care permit un proces instructiv-educativ de calitate;

–  Existenţa cabinetelor, laboratoarelor  funcţionale pentru multe discipline: fizică, chimie, biologie, matematică, istorie, geografie, religie, muzică precum şi a cabinetului de consiliere şcolară;

–  Existenţa cabinetelor medical si stomatologic;

–  Şcoala are bibliotecă;

–  Materiale didactice moderne pentru bibliotecă (cărti, albume, enciclopedii, atlase), cabinetul de consiliere psihopedagogică, laboratorul de fizică şi alte cabinete;

–  Fonduri băneşti extrabugetare;

–  Cadrele didactice  au acces la internet;

–  Nu toate cadrele didactice beneficiază de: xerox, calculator propriu, echipat cu imprimantă şi consumabile.

 

                           Oportunităţi                       Ameninţări
–  Descentralizarea şi autonomia instituţională;

–  Parteneriat cu comunitatea locală (primarie, părinţi), ONG-uri – Salvaţi Copii, Clubul Copiilor Sector 4 etc.;

–  Existenţa unor spaţii (săli de sport) care pot fi inchiriate în vederea obţinerii unor fonduri băneşti;

–  Stimularea  personalului didactic în scopul elaborarii de proiecte cu finanţare externă;

–  Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii;

–  Implicare uneori deficitară a cadrelor didactice şi elevilor în păstrarea resurselor şcolii;

–  Administrarea uneori necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare, existente în bugetul şcolii, de către primărie, solicitările fiind rezolvate uneori cu întârziere.

4.RELAŢIILE CU COMUNITATE ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

 

                    Puncte tari                    Puncte slabe
–  Organizarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare atractive (excursii, vizionări, spectacole, serbări, acţiuni caritabile etc), introduce elevii în mediu  comunitar şi contribuie la socializarea lor;

–  În şcoală s-au desfaşurat programe educaţionale interne si internaţionale:

–  Participări la activităţile sportive:  – fotbal, baschet, volei, şah, tenis de masă;

–  Colaborarea bună cu  reprezentanţii comunitătii locale (Primarie, Consiliul Reprezentativ al părinţi, Poliţie, Biserică).

–  Slabe legaturi de parteneriat cu firme private si ONG-uri, puţine activităţi desfaşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor;

–  Activitatea supraîncărcată a coordonatorului de programe şi proiecte educative;

–  Slaba implicare a unor cadre cadrelor didactice în proiecte şi activităţi extraşcolare;

–  Absenţa consilierilor locali;

–  Implicarea redusă a părinţilor;

–  Lipsa unor fonduri de premiere a elevilor şi cadrelor didactice implicate în proiecte.

                     Oportunităţi                Ameninţări
–   Disponibilitatea  şi responsabilitatea unor instituţii de a veni in sprijinul şcolii (Primarie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale);

–  Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională;

–  Relatii de parteneriat cu firme de consultanta in scrierea, derularea si monitorizarea unor proiecte.

 

–  Timpul limitat pentru participarea la programe educative;

– Materiale insuficiente;

–  Lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a elevilor;

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL DE MĂSURI

anul scolar 2015-2016

 

Planul de măsuri pentru anul şcolar 2015-2016 a fost întocmit având în vedere aspectele care reies din analizele SWOT și PESTE. Au fost stabilite măsuri pentru eliminarea aspectelor negative menţionate.

Nr.

crt.

Obiectiv Măsuri Răspunde Temen
1

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea elevilor la nivelul standardelor de calitate

 

 

 

 

 

 

 

Adaptarea strategiilor didactice la nevoile educaţionale ale elevilor Cadre didactice permanent
Întocmirea graficului de pregătire suplimentar a elevilor şi urmărirea modului de realizare Responsabili comisii metodice anual
Implicarea mai activă a familiei în viaţa şcolii Comitetul de părinţi permanent
Efectuarea de evaluări curente periodice, chiar dacă aceste evaluări nu sunt finalizate cu consemnarea în cataloage a unor note Consiliile profesorale ale claselor I-VIII periodic
Îndrumarea şi controlul activităţii didactice Conducere, Responsabilii de catedră Conform graficului
 

2

 

 

 

 

 

 

 

Înbunătăţirea stării disciplinare a elevilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de măsuri al comisiei de disciplină, prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar. Consiliul de Administrație 01.10.2015
Colaborarea cu poliţia de proximitate şi cu alte instituţii abilitate. Responsabil cu activitatea educativă permanent
Colaborarea cu cabinetul de consiliere psihopedagogică Consilierul şcolar

 

permanent
Respectarea metodologiei privind motivarea absenţelor şi avizarea motivărilor medicale de către reprezentanţii cabinetelor medicale şcolare Învăţători/ diriginţi/ asistent medical sau medicul şcolii permanent
Informarea şi implicarea mai activă a familiei în prevenirea abaterilor disciplinare a elevilor Diriginţii permanent
Monitorizarea şi controlul activităţii pentru creşterea calităţii procesului instructiv-educativ Comisia de disciplina Când este cazul
3 Diversificarea strategiilor didactice Perfecţionarea cadrelor didactice prin cursuri pentru utilizarea tehnologiilor didactice moderne şi a învăţării centrate pe elev Responsabilul cu perfecţionarea Conform ofertei CCD etc.
Activităţi metodice la nivel de catedre  precum lecţii deschise, interasistenţe etc. Responsabili de catedre Conform planului de activitate.
4 Monitorizarea şi controlul activităţii pentru creşterea caltăţii procesului instructiv-educativ Îndrumarea şi controlul calităţii instructiv -educative conducerea permanent
Monitorizarea şi evaluarea activităţii personalului în concordanţă cu rezultatele obţinute. conducerea permanent
Elaborarea procedurilor pentru asigurarea calităţii Comisia de evaluare și asigurare a calităţii Raportări interne la sfârsitul sem. I